facebook-paylas

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI ve İŞLENMESİ HAKKINDA GENEL AYDINLATMA METNİ

SİLİFKE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (“Silifke OSB”) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca Veri Sorumlusudur. Veri Sorumlusuna, KVKK’nun 10. Maddesi uyarınca “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” görevi yüklenmiştir. Bu kapsamda amacımız; kişisel verilerinizin toplanma şekilleri, işlenme amaçları, işlemenin hukuki nedenleri ve haklarınız konusunda sizleri en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.

Bu aydınlatma metni, Veri Sorumlusu sıfatıyla Silifke OSB tarafından hazırlanmıştır.

Bu itibarla, ilk olarak, kişisel verilerin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması, işlenmesi ve paylaşılmasına ilişkin gizliliğinizin koruması amacıyla teknik ve idari tedbirleri almakta olduğumuzu belirtmek isteriz.

Bu aydınlatma metninde sırasıyla “kişisel verilerinizin işlenme amaçları, kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, kişisel veri sahibinin hakları ve kişisel veri sahibinin belirtilen haklarına ilişkin başvuru yöntemi” konusunda sizleri aydınlatmak amacıyla ayrıntılı açıklamalar yapılmıştır. Bu açıklamaları okumanızın kişisel haklarınızın korunması bakımından önemli olduğunu belirtmek ister.

1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, Silifke Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü tarafından sunulan hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması, sözleşmelerden ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, finans, muhasebe ve insan kaynakları faaliyetlerinin sürdürülmesi, yönetim, iletişim ve bilişim çalışmalarının yapılması, etkinlik ve organizasyonların düzenlenebilmesi, mal/hizmet, üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, abonelik, şikâyet ve taleplerin değerlendirilebilmesi, fiziksel mekân, can ve mal güvenliğinin sağlanabilmesi amaçları çerçevesinde;

 • Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

 • Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Çalışan Memnuniyeti ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 • Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 • Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi

 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

 • Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini

 • Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi

 • İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

 • İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 • İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi

 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 • Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi

 • Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 • Talep / Şikayetlerin Takibi

 • Ücret Politikasının Yürütülmesi

 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

 • Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

 • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi ve Mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve Ticari faaliyet için gerekli tüm yönetim ve organizasyon tedbirleri gibi amaçlar ile Silifke OSB’Nin icra ettiği ticari ve kurumsal faaliyetlerin sözleşmelere, mevzuata ve politikalara uygun olarak yerine getirilmesi için gerekli çalışmaların hukuka uygun olarak yapılması gerçekleştirilebilmesi maksadına yönelik amaçlarla işlenecektir.​

2. Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz;

 • Şirketimizin yasalar karşısındaki yükümlülüklerinin ifası,

 • İş faaliyetlerinin yerine getirilmesine ilişkin sorumluluklarının ifası,

 • Mal hizmet satın alım süreçleri ile mal hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,

 • Ticari faaliyetlerimiz çerçevesindeki strateji belirlenmesi,

 • İnsan kaynakları, mali ve idari politikaların yürütülmesi,

 • Finansal faaliyetlerimizin yürütülmesi amaçlarıyla;

Banka ve finans kuruluşlarına, ticari faaliyetlerimiz kapsamında ticari ilişki içinde bulunduğumuz tüzel ve gerçek kişilere, yöneticilerimize, OSB görevlileri, OSB çalışanları, iş ortaklarına, hizmet alınan kişi veya üçüncü kişiler, danışmanlar, denetçiler, özel hukuk ya da kamu tüzel kişileri, bakanlıklar, yargı mercileri, hukuk büroları, yetkili kamu kurum ve kuruluşları gibi kanunen yetkili kılınan ve bilgi paylaşımını talep eden otoriteler ile paylaşım nedeniyle yurt içinde KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz;

 • Yukarıda belirtilen kişisel veri işleme amaçlarına konu faaliyetlerin gerçekleştirilmesi sırasında icra edilen OSB faaliyetleri vasıtasıyla,

 • Firmalarımızın ve gerçek kişilerin OSB’ye müracaatları ve ticari faaliyetleri sırasında OSB desteği almaları sırasında gerekli olan verilerin iletilmesi yoluyla,

 • Web sitemizden ya da elektronik ortamdan ilettiğiniz müracaat, başvuru, şikâyet öneri formu dahil olmak üzere her türlü formlar aracılığıyla,

 • Veri Sorumlusuna şahsen, elden, web sitesi, elektronik posta, kargo, referans ve benzeri yöntemler kullanarak ilettiğiniz her türlü bilgi ve belgeler yoluyla,

 • İmzalanan sözleşmeler ya da ticari faaliyetimiz gereklerince oluşturulan raporlama faaliyetleri vasıtasıyla,

 • Güvenlik noktalarında bulunan güvenlik kameraları, telefon, e-posta, faks, kurumsal yazışmalar ve raporlama faaliyetleri yoluyla,

 • Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için tarafımıza iletilen hukuki belge ve tebligatlar vasıtasıyla,

 • Veri Sorumlusunun ticari faaliyetini sürdürebilmesi için icra edilen ticari süreçler yoluyla,

 • İlgili mevzuat gereğince faaliyetlerimizin yürütülmesi, sürdürülmesi, geliştirilmesi ve denetlenebilmesi sırasında,

 • Faaliyetlerimize yönelik tanıtım ve benzeri süreçler yoluyla,

 • Planlama, istatistik, memnuniyet anketlerinin yapılması, güvenliğin sağlanması, e-postalar, sosyal medya paylaşımları ve çalışan adaylarla gerçekleştirilen görüşmeler sırasında,

 • Yazılı ya da elektronik özgeçmişin/başvuru formunun e-posta, kargo ve benzeri yöntemlerle gönderilmesi yoluyla,

 • Tarafımıza iletilen her türlü tebligat ya da gönderi üzerindeki bilgilerin işleme alınması gerekliliği nedeniyle,

KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirlenen şartlar dahilinde, ticari faaliyet sırasında kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin idamesi, finansal/mali, idari işler ve iş stratejilerinin belirlenmesi, denetim ve bildirim sorumluluklarının yerine getirilmesi gibi ticari faaliyet süreçlerinde uyulması gereken yükümlülüklerimizi düzenleyen mevzuat ve hukuki kurallar gereğince toplanmaktadır.​

4. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel veri sahibi olarak 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde düzenlenen ve aşağıda belirtilen haklarınızı kullanabilirsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • 6698 Sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

5. Kişisel Veri Sahibinin Yukarıda Belirtilen Haklarına İlişkin Başvuru Yöntemi

Yukarıda sıralanan KVKK’nın 11 inci maddesinde düzenlenen haklarınız kapsamındaki taleplerinizi, yazılı olarak ya da kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza veya tarafınızdan şirketimize (veri sorumlusuna) daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla şirketimize (veri sorumlusuna) iletebilirsiniz.

Başvuruda;

a) Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,

b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,

c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,

ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,

d) Talep konusu bulunması zorunludur,

e) Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenir.

Başvurunuzu, KVK Kanunu İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak “Tosmurlu OSB Mah. 1. Cad. No: 13 SİLİFKE / MERSİN ” adresine yazılı ve ıslak imzalı olarak posta yoluyla, elektronik ortamda ise Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hesabından silifkeosb@hs02.kep.tr adresine iletebilirsiniz. Veri Sorumlusunun talebinizi yanıtlamadan önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır. Veri Sorumlusu talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Bu itibarla, Veri Sorumlusu ile paylaştığınız bilgilerin doğru olması sahip olduğunuz haklarınızı kullanabilmeniz için gerekli olup hatalı bilgi verilmesinden doğacak sorumluluk Veri Sorumlusuna ait olmayacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, KVK Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücreti tarafınızdan talep etme hakkımız mevcuttur.