facebook-paylas

İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU

1.BaşvuruYöntemi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 11. Maddesinde sayılan haklarınız kapsamındaki taleplerinizi, Kanun’un 13. maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesi gereğince, işbu form ile aşağıda açıklanan yöntemlerden biriyle başvurunuzu Kurumumuza iletebilirsiniz.

Başvuru Yöntemi

Başvurunun Yapılacağı Adres

Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi

Islak imzalı şahsen başvuru veya Noter vasıtasıyla

Tosmurlu OSB Mah. 1. Cad. No: 13 SİLİFKE / MERSİN

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Elektronik Posta Adresi ile Başvuru

silifkeosb@hs02.kep.tr

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

 

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız Kanun’un 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren en geç otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, KVK Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır. Yanıtlarımız ilgili Kanun’un 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

2. Kişisel Veri Sahibi Olarak Kimlik ve İletişim Bilgileriniz 

Lütfen sizinle iletişime geçebilmemiz ve kimliğinizi doğrulayabilmemiz adına aşağıdaki alanları doldurunuz

Ad-Soyadı

 

T.C. Kimlik Numarası /

Diğer Ülke Vatandaşları için Pasaport Numarası veya Kimlik Numarası

 

Tebligata Esas Yerleşim Yeri Adresi / İş Yeri Adresi

 

Telefon Numarası

 

E-posta Adresi

 

 

3. Lütfen Kurumumuz ile olan ilişkinizi belirtiniz. (Müşteri, iş ortağı, çalışan adayı, eski çalışan, üçüncütaraffirma çalışanı, hissedar gibi)

Ziyaretçi

İş ortağı

Ziyaretçi

Diğer……………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

………

Eski Çalışanım

İş Başvurusu/

Üçüncü taraf

firma çalışanıyım

Özgeçmiş paylaşımı

yaptım

Şirketimiz içerisinde iletişimde olduğunuz birim:

 

Çalıştığım yıllar (Eski çalışanlar için): 

 

Çalıştığım firma ve pozisyon (Üçüncü kişi firma çalışanları için):

 

Konu:

 

 

4. Lütfen Kanun kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz:

..........................................................................................................................................................................................

5. Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:

Adresime gönderilmesini istiyorum.

 

E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.

 

Elden teslim almak istiyorum.

 

Not: (E-posta yöntemini seçmeniz hâlinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)

(Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesiolması gerekmektedir.)

İşbu başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi) Adı Soyadı :

Başvuru Tarihi :

İmza : 

 

Döküman İndir